Saltar apartados

Descriptors de les matèries

Les matèries que componen el pla d'estudis del Màster Universitari en Gestió Sostenible i Tecnologies de l'aigua s'han concebut d'una manera integrada en els seus continguts, incorporant els aspectes més significatius relacionats amb la gestió integral de l'aigua, i es planifiquen en ordre seqüencial des d'un punt de vista lògic relacionat amb el cicle d'aprofitament de l'aigua i la seua gestió sostenible.

Les matèries tenen un caràcter multidisciplinari i s'imparteixen per professorat especialista en els diversos temes que les componen. Amb caràcter general cada matèria permet que s'aconseguisca alguna de les competències específiques concretes del màster, i participa en la consecució de les competències generals i bàsiques.

El resum dels continguts de cada matèria és el següent:

  • El cicle de l'aigua. Recursos. En aquesta primera matèria del programa s'analitzen els conceptes fonamentals sobre hidrogeologia i sobre la regulació d'aigües superficials, i s'introdueix a l'alumne en la comprensió de tots els elements que intervenen en el cicle, com ara captació, emmagatzematge, transport, distribució, qualitat i ús, contaminació, tractament, reutilització i evacuació. S'explica la metodologia del balanç d'aigua. Complementàriament es descriuen les causes i els efectes que pot provocar un canvi climàtic sobre el cicle natural de l'aigua. L'alumne realitza eixides a camp per a visualitzar i comprendre elements com per exemple captacions subterrànies, emmagatzematges superficials i sistemes de distribució.
  • Qualitat de les aigües. Es descriuen els components de qualsevol naturalesa presents en l'aigua. Es desenvolupen els aspectes teòrics sobre equilibris i els fenòmens que tenen lloc tant de forma natural com induïda artificialment o per la presència de contaminants. Es defineixen els paràmetres de qualitat que avaluen la contaminació, incloent els contaminants prioritaris i emergents. L'alumne realitza pràctiques de laboratori per a la determinació d'alguns paràmetres. Complementàriament l'alumne coneix els sistemes de gestió de qualitat i la implantació d'un sistema integrat de gestió.
  • Tecnologies per al tractament. L'alumne aprendrà els aspectes fonamentals conceptuals i de disseny de les tecnologies més habituals de caràcter físic, químic i biològic emprades per al tractament d'aigües, així com les tecnologies avançades i les noves tecnologies emergents basades en membranes. Es realitzen exercicis numèrics i pràctiques de laboratori sobre algunes d'aquestes operacions.
  • Estacions de tractament. L'alumne coneixerà les línies de tractament d'aigua i llots per a diferents tipus d'estacions depuradores i aigua a tractar (aigües potables, aigües residuals urbanes i industrials), les principals variables que s'han de considerar per a una adequada operació, manteniment i explotació, i els principals paràmetres per al seu control. També coneixerà com es realitza el compostatge de llots i la importància de la reutilització de biosòlids com a esmena de sòls. Complementàriament coneixerà els riscos potencials associats al treball en les plantes de tractament i la forma d'aplicar plans de prevenció i seguretat. L'alumne completarà la seua formació amb exercicis de simulació de processos i l'anàlisi específica de depuradores reals.
  • Normativa. L'alumne coneixerà la normativa específica i les recomanacions que limiten la disposició i aplicació de les aigües per als diferents usos, en funció dels diferents paràmetres indicadors. Es prestarà especial importància a la posada en pràctica de la Directiva Marc de l'Aigua, que condiciona el futur de la gestió de l'aigua basant-la en criteris de sostenibilitat ambiental i recuperació de costos.
  • Recursos no convencionals. L'alumne coneixerà com, cada vegada amb més presència, els recursos no convencionals derivats de la reutilització d'aigües residuals i de la dessalinització s'incorporen a la planificació hidrològica. Respecte a la reutilització rep informació sobre la normativa específica, qualitat i usos possibles de les aigües regenerades. S'analitzen els costos associats al tractament i infraestructures necessàries. L'alumne coneixerà algunes experiències reals de reutilització. Respecte a la dessalinització, es descriuran les diferents tecnologies i la situació actual i perspectives futures. Particularitzant en la tecnologia d'osmosi inversa, l'alumne aprendrà els aspectes conceptuals bàsics i de disseny, emprant el programari  com a eina de càlcul. Es visitaran diferents instal·lacions.
  • Avaluació de necessitats i recursos. L'alumne coneixerà procediments per a realitzar projeccions de necessitats i recursos a diferents escales sobre les fonts d'aigua utilitzables per als diferents usos i la seua problemàtica específica, amb especial èmfasi en el sud-est espanyol. Coneixerà alternatives noves enfront de l'escassetat com el mercat de l'aigua, i les opcions a considerar per a una apropiada gestió de la sequera.
  •  Gestió econòmica. L'alumne coneixerà els diferents models de gestió de l'aigua de proveïment, pública, privada o mixta. Des d'un plantejament econòmic coneixerà totes les actuacions relacionades amb el cicle d'aprofitament de l'aigua, des de la seua captació fins a la seua evacuació, avaluant els costos associats, i com es pot realitzar la seua repercussió en l'usuari mitjançant taxes, tarifes i cànons. Com a aplicacions pràctiques l'alumne coneixerà la situació de diversos municipis significatius a escala regional i les possibilitats de gestió integrada de recursos a escala comarcal.

Per a completar el programa, el present títol de Màster atorga una gran importància al treball o tesi Fi de Màster. L'alumne, sota la tutela i direcció contínua d'un professor, afronta la resolució d'un problema concret, a la seua elecció, entre una sèrie de propostes específiques en els diferents aspectes que comprèn aquesta titulació, i realitza la planificació, la resolució i la proposta de solució. Tots aquests treballs contemplen una part pràctica que es pot realitzar en els laboratoris de l'IUACA o departaments col·laboradors en aquest Màster, o en empreses del sector col·laboradores del programa, que introdueixen l'alumne en el món científic i el vinculen, si escau, amb el professional. A aquests efectes l'IUACA manté una excel·lent relació de col·laboració amb empreses de gestió de la zona, com Aquagest Llevant o Aquagest Regió de Múrcia, amb empreses mixtes dels principals municipis de la regió, amb enginyeries d'àmplia implantació com Valoriza Aigua, Acciona Aigua o Xarxa Control, i empreses públiques com Proaguas Costablanca. Complementàriament cal indicar que, encara que no es contemplen obligatòriament pràctiques d'empresa dins del programa, sí que és possible la seua realització com a pràctiques extracurriculares gestionades per l'Oficina de Pràctiques en Empresa de l'EPS.

Màster Universitari en Gestió Sostenible i Tecnologies de l'Aigua


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Espanya)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010164971364

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464