Saltar apartados

TFM Realitzats

Tots els documents que es relacionen a continuació compten amb l'autorització de l'autor, que es responsabilitza dels resultats i opinions abocades en els mateixos.

  • Primera Edició.
Títol Autor Tutor Més info
“La gestió del proveïment d'aigua a les ciutats: El cas de Tenerife”

Lucía Guilabert Antón

Martin Sevilla Jiménez

Document PDF
"Reutilització d'aigües residuals per a reg"

Jaume Baeza Ruiz

Daniel Prats Rico

Document PDF
"Estudi del dosatge de sals fèrriques per a l'eliminació de sulfurs en l'EDAR la Vall del Vinalopó"

Juan Carlos Bugallo Tena

Jose Maria López Cabanes

Document RAR (part 1)

Document RAR (part 2)

Document RAR (part 3)

Document RAR (part 4)

Document RAR (part 5)

Document RAR (part 6)

  • Segona Edició.
Títol Autor Tutor Més info
“Estudi i Anàlisi del Cas: Ajuntament de Cocentaina, Alacant. Model de Gestió Directa, Sense Òrgan Especial”

Alejandra Gabaldón Pacheco

Martín Sevilla Jiménez Document PDF
"Eliminació de nutrients en salmorres mitjançant cultiu de microalgas" Jose Antonio García García Pilar Hernández Hernández

Document RAR (part 1)

Document RAR (part 2)

  • Tercera Edició.
Títol Autor Tutor Més info
"Identificació i selecció preliminar dels llocs prioritaris per a conservació en la franja marí-costanera de la Regió de Múrcia, Espanya"

Juan Carlos Rodríguez-Guerra

Francisca Giménez Casalduero

Document PDF

"La Gestió de l'aigua en grans aglomeracions urbanes - Madrid -. Privatització o Gestió Pública del Canal d'Isabel II"

Leni Fabiola Gajardo Rosers Martin Sevilla Jiménez Document PDF

"Cultiu en exterior de la microalga Tetraselmis sp. en rebuig de desaladora per a l'eliminació de nitrats i estudi de les seues possibles aplicacions comercials"

Óscar Cutillas Amorós Pilar Hernández Hernández

Document RAR (Part 1)

Document RAR (Part 2)

"El·laboració d'un protocol de reçerca d'indicadors de qualitat i aplicació a l'EDAR Dels Algars (Cocentaina)"

Jorge Ripoll Bernabeu Daniel Prats Rico

Document PDF

"Estudi de la gestió urbana de l'aigua en el municipi d'Alcoi"

Clara Martínez Bautista Martin Sevilla Jiménez

Document RAR (part 1)

Document RAR (part 2)

  • Quarta Edició.
Títol Autor Tutor Més info

"Suport al Control de Processos i Laboratori en l'EDAR de Torrevella"

Isabel Nieto Castro

Nuria Boluda Botella Document PDF

"Treball realitzat en l'empresa INCOTEC Consultors SL"

Fuensanta García Esteban Nuria Boluda Botella Document PDF

"Estudi del sistema de proveïment, depuració i aprofitament de pluvials per a les instal·lacions del Càmping Marjal Resort, situat en els voltants del Parc Natural del Fons d'Elx-Crevillent"

Joan-Miquel Tomàs Tomàs Daniel Prats Rico Document PDF

"Treball realitzat en l'EDAR Industrial Gelats Alacant"

Arianne Cabell Ayala

Daniel Prats Rico

Document PDF

"Evolució Geoquímica de les aigües de degoteig de la Cova de Canelobre (Busot, Alacant). Implicacions en la Gestió Ambiental de Coves Turístiques"

Elena García Antón

Jose Miguel Andreu Rodes

Document PDF

"Desenvolupament de noves aplicacions per al control de la qualitat de l'aigua potable"

Mounir El Khattabi Nuria Boluda Botella

Document RAR (Part 1)

Document RAR (Part 2)

"Materials de referència sòlids a partir de matriu d'aigua residual sintètica"

Ana Cristina Cañizares Cañizares Daniel Prats Rico

Document PDF

"Avaluació del rendiment de recuperació de legionel·la en mostres d'aigua, seguint la norma UNE ISO 11731".

Raquel Martín Marcos Daniel Prats Rico

Document PDF

"Treball realitzat en l'empresa Sadyt"

Zebenzui Lemes Acosta Daniel Prats Rico Document PDF
  • Cinquena Edició.
Títol Autor Tutor Més info

"Disseny d'una Planta d'Osmosis Inversa per a 100 m3/dia d'aigua subterrània"

José Juan Sirvent Segura Arturo Trapote Jaume Document PDF

"Determinació d'Hidrocarburs en mostres d'aigua per Extracció Líquid-Líquid assistida per Ultrasò"

Mª Fernanda Morales Bermúdez

Daniel Prats Rico

Document PDF

"Determinació de l'intercanvi de cabals entre l'Aqüífer de Benissa i l'Embornal de Toix en el període de 2006-2008. Un cas d'Intrusió Marina en un Karst Litoral"

Joaquín Guardiola Pérez Jose Miguel Andreu Rodes

Document RAR (Part 1)

Document RAR (Part 2)

Document RAR (Part 3)

"Treball realitzat en l'EDAR de Gelats Alacant"

Álex Raúl Carrillo Lemache

Nuria Boluda Botella

Document PDF

"Desenvolupament i Optimització d'un mètode per a la determinació de Cr6+ en Matrius Complexes"

Jelena Milovanovic

Nuria Boluda Botella

Document PDF

"Biorreactors de membrana. Comparació entre membranes planes i de fibra hueca"

Pablo Cartagena Quinto Daniel Prats Rico

Document RAR (Part 1)

Document RAR (Part 2)

"Estació depuradora d'aigües residuals i planta de compostatge d'Asp"

David Rodriguez Bueno

Nuria Boluda Botella

Document PDF

  • Sexta edició
Títol Autor Tutor Més info
“Validació d'un mètode per a la identificació de siloxanos en aigües residuals”

Luciana Costas do Reis Cruz

 Nuria Boluda Botella

 Document PDF
"Pràctiques en empresa en EDAR MBR d'Arenals del Sol"

Francisco David Ripoll López

Nuria Boluda Botella

 Document PDF
"Estudi d'utilizaciónde antiincrustrantes en membranes d'OI i anàlisis de costos d'operació en l'EDAR del Valle del Vinalopó"

Santiago Esteve Marhuenda

Jose Maria López Cabanes

 Document PDF
"Tractament d'aigües residuals amb membranes per a obtenir efluents d'alta qualitat: Estudi a edat del llot de 30 dies"

Mª Ángeles Bernal Romero del Hombre Bueno

Liuba Domínguez Chabalina

 Document PDF
"Anàlisi de la situació de l'aigua potable i sanejament de la ciutat de Tegucigalpa, Hondures C.A."

Raúl Ernesto López Peralta

Joaquín Melgarejo Moreno

 Document PDF
"Estudi de la generació de PCDD/Fs durant el procés de compostatge" Mª de los Ángeles Garrido López

Rafael Font Montesinos

Mª Francisca Gomez-Rico Núñez de Arenas

 Document PDF
 "Anàlisi de les teories de sedimentació en els sistemes de tractaments d'aigües residuals. Bases per a la creació d'un model matemàtic de simulació de decantadors secundaris integrats"  Felix P. Martínez García Arturo Trapote Jaume  Document PDF
"Eficàcia d'un tractament de filtració avançat  en una planta de tractament d'aigües industrials" Natalia Quirante Arenas Domingo Zarzo Martínez  Document PDF
"Anàlisi de la gestió del recurs hídric a Panamà" Valery Adjany Vega Cervera Joaquin Melgarejo Moreno Document PDF
  • Septima Edició.
Títol Autor Tutor Més info

"Control del procés de depuració en l'EDAR Valle del Vinalopó. Determinació de les emissions atmosfèriques"

Ana Rodríguez Paniagua Jose Maria López Cabanes Document PDF

"Estudi dels paràmetres físics en el dimensionament dels tancs de decantació primària"

Angela Gosálbez Adsuar

Arturo Trapote Jaume

Document PDF

"Avaluació de les línies de tractament i qualitat de l'aigua del sistema de tractament terciari en l'ERA de Rincón de León"

Delfín Ordóñez Gómez Daniel Prats Rico

Document PDF

"Tractament de l'efluent en una instal·lació de reciclatge de plàstic"

Fernando Sirvent Serrano

Andrés Fullana Font

Document PDF

"Disseny, construcció i posada en funcionament d'un banc de proves de digestió anaeròbia"

Jose Ignacio Vera Baena

Daniel Prats Rico

Document PDF

"Bioindicació per al control del procés de tractament biològic d'aigües residuals industrials en l'EDARi de Gelats Alacant"

Luis Alfredo Sánchez Bello Arturo Trapote Jaume Document PDF

"Anàlisi de l'evolució dels cabals d'entrada a les estaciones depuradores d'aigües residuals i influència sobre la decantació secundària"

Maria José Moya Llamas

Arturo Trapote Jaume

Document PDF 

"Validació d'un nou mètode molecular per a l'estudi de la viabilitat cel·lular de Legionel·la pneumophila en mostres ambientals"

Margarita Cadenas Jimenez

Pedro José Varó Galvañ

Document PDF

"Anàlisi comparativa de paràmetres químics, físic-químics i operacionals entre 2 biorreactors de membrana de micro i ultrafiltració"

Máximo García Belló

Liuba Domínguez Chabalina

Document PDF

"Desenvolupament i validació d'un nou sistema de detecció molecular basat en qPCR de Legionel·la spp en mostres ambientals"

Nuria Ferrando Monllor

Pedro José Varó Galvañ

Document PDF

"Estudi dels efectes del pH extrem per adició de NaOH sobre la producció i qualitat del biogàs i altres paràmetres de la digestió anaeròbia urbana"

Pedro Bote Tello

Daniel Prats Rico

Document PDF

"Estudi dels paràmetres de funcionament del MBR de Gelats Alacant mitjançant la viscositat del licor barreja"

Victor Daniel Gen Càceres

Arturo Trapote Jaume

Document PDF
  • Vuitena edició
Títol Autor Tutor Més info
 "Estudi de viabilitat d'un procés d'eliminació d'amoni mitjançant electrooxidación en l'EDAR Vall del Vinalopó (ELDA)"

 Angel Cid Amor

Jose María López Cabanes

Nuria Boluda Botella

 Article PDF

Document PDF

 "Desenvolupament i validació de mètodes analítics d'espectrometria de masses acoblada a triple cuadrupolo per a anàlisi de substàncies prioritàries i emergents mitjançant SPE i HPLC-MS/MS"

 Guillermo Serrano Navidad

 Julio Llorca Porcel

Nuria Boluda Botella

 Document PDF
 

 

 

 

  • Novena edició
Títol Autor Tutor   Més info
 "Noves tecnologies per a l'anàlisi de contaminants emergents"

Duna Lujan Calap

 Julio Llorca Porcel

Nuria Boluda Botella

Document PDF

"Estudi de biorreactor de membrana per al tractament d'aigües residuals urbanes"

 Edgardo Vasquez Rodriguez

 Daniel Prats Rico

Arturo Trapote Jaume

 Document PDF
 "Estudi d'un sistema híbrid UASB-MBR per al tractament d'aigües residuals urbanes" Lyvia Mendes Predolin

 Daniel Prats Rico

 Document PDF

"Engegada d'una dessalinitzadora pilot d'osmosi inversa per a reducció de contaminants emergents" Francisco García Delgado

Daniel Prats Rico

Document PDF

  • Décima edición
Títol Autor Tutor Más info
 "Anàlisi cost/beneficie aplicat als sistemes de depuració i reutilització"

Guillermo Mas Ortega

Joaquin Melgarejo Moreno

Document PDF

"Anàlisi dels models de disseny dels sistemes naturals de depuració"

 Jorge Rabat Blázquez

 Arturo Trapote Jaume

 Document PDF
 "Eliminació de Triazinas i Organoclorados per combinació de BRM i post-tractaments" Olivia González Martínez

 Daniel Prats Rico

Arturo Trapote Jaume

 Document PDF

 "Efecte de l'electromagnetisme sobre la duresa de l'aigua"  David Verdú Sellés

 Nuria Boluda Botella

Daniel Prats Rico

 Document PDF
"Estudi en planta pilot de la microestructura i de la biomassa del fang aerobio/anaerobi en diferents condicions operacionals" Manuela Martos Parra

Daniel Prats Rico

Arturo Trapote Jaume

Document PDF

Màster Universitari en Gestió Sostenible i Tecnologies de l'Aigua


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Espanya)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010164971364

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464