Saltar apartados

MÀSTER EN TERRITORI URBANISME I SOSTENIBILITAT AMBIENTAL EN EL MARC DE L'ECONOMIA CIRCULAR

Descàrrega del díptic informatiu

INFORMACIÓ GENERAL DEL MÀSTER

PLA D'ESTUDIS

Impartit en modalitat semipresencial a través de la plataforma Moodle.

Fase presencial 2018

Fase presencial 2019

OBJECTIU

L'objectiu del màster és formar a especialistes d'alta qualificació en gestió territorial, urbanística i ambiental, des de l'òptica de l'economia circular. La formació es pretén multidisciplinària, transversal i enfocada a la internacionalització, tal com s'observa en els continguts dels seus diferents mòduls i assignatures, que abasten des de la gestió ambiental, fins als fonaments economicofinancers, passant per la planificació integral territorial i urbanística, juntament amb aquells aspectes sectorials complementaris.

COMPETÈNCIES

Les competències que seran adquirides mitjançant aquesta formació són les següents:

 • Aprendre i adquirir destreses d'autoaprenentatge per a la cerca d'informació, anàlisi, síntesi, crítica, disseny, gestió i execució de projectes o tasques en el marc de la sostenibilitat territorial;
 • Realitzar anàlisis crítiques i exercir l'autocrítica en aspectes relacionats amb la sostenibilitat i l'economia circular dels territoris.
 • Integrar els coneixements vinculats a la sostenibilitat territorial, valorant els seus fonaments i reflexionant sobre les seues implicacions socials; adquirir coneixements multidisciplinaris quant a sostenibilitat territorial; aplicar els coneixements teòrics a la pràctica de la planificació territorial i urbana sostenible.
 • Adquirir el compromís ètic amb la sostenibilitat.
 • Comunicar-se de forma oral o per escrit de manera clara i adequada al context de la sostenibilitat territorial en el marc de l'economia circular; conèixer i aplicar els aspectes fonamentals del dret urbanístic, l'ordenació del territori i el medi ambient a la solució de problemes pràctics.
 • Manejar coneixements multidisciplinaris per a la interpretació de les normes territorials, urbanístiques i ambientals; ser capaç d'analitzar des d'una perspectiva crítica la problemàtica comuna que presenta la normativa territorial, urbanística i ambiental; ser capaç d'avaluar-la problemàtica sectorial de l'ordenació i gestió dels usos en el territori des de la perspectiva de la sosteniblidad territorial;
 • Manejar les tècniques jurídiques d'ordenació territorial i urbanística.
 • Adquirir els fonaments financers i de fiscalitat aplicats al territori i al medi ambient.
 • Aprendre a analitzar el territori des de l'òptica de l'economia circular per a una utilització sostenible dels recursos territorials.
 • Conèixer la problemàtica de la gestió dels béns ambientals: aigua, costes, espais protegits, residus; adquirir coneixements pràctics a través d'experiències reals de maneig del territori.
 • Analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

El termini de preinscripció és del 14/12/20 i el 31/01/21 i es realitza en el següent enllaç: https://cvnet.cpd.ua.es/preinsua/estudios.aspx?sub=6

La següent documentació hauran d'aportar-la tots els o les estudiants en realitzar la preinscripció:

 1. DNI/NIE/Passaport (en vigor i per totes dues cares).
 2. Títol universitari oficial d'accés o justificant d'abonament de taxes d'expedició d'aquest títol (*) (**)

(*) Si el títol d'accés del o la estudiant és estranger haurà d'aportar, a més, la traducció del títol (només en el cas de no estar escrit en castellà o valencià, no és necessari que la traducció siga jurada).

(**) Si el títol o justificant de pagament del mateix que presentarà el o la estudiant el va obtindre en la Universitat d'Alacant, bastarà que presente el document d'identitat en vigor (per totes dues cares).

 

Una vegada admesos els estudiants, se'ls informarà perquè puguen procedir amb la seua matrícula.

El termini de matrícula es trobarà habilitat entre el 15/12/20 i el 28/02/21. Els estudiants es podran matricular després d'enviar la documentació corresponent, per mitjà de UACloud. Més informació sobre el procés de matrícula:
https://si.ua.es/es/manuales/uacloud/uamatricula/matricula.html

Una vegada matriculats poden realitzar el primer pagament de la matrícula. Més informació sobre el procés de pagament: 
https://si.ua.es/es/manuales/uacloud/uapagos/pago-de-recibos.html

PROGRAMA

MÒDUL 1.- MEDI AMBIENT, RECURSOS NATURALS I SOSTENIBILITAT

MÒDUL 1.- MEDI AMBIENT, RECURSOS NATURALS I SOSTENIBILITAT

MÒDUL 1.- MEDI AMBIENT, RECURSOS NATURALS I SOSTENIBILITAT (10 crèdits)

1. ASSIGNATURA.- PRINCIPIS DEL DRET AMBIENTAL I DE LA SOSTENIBILITAT

1.1 Ordenació del territori i sostenibilitat

1.2 Principis jurídics del dret ambiental i de la sostenibilitat

2. ASSIGNATURA.- GESTIÓ SOSTENIBLE DE L'AIGUA

2.1 Marc legal de l'aigua

2.2 El cicle hídric urbà: sistemes de proveïment, sanejament, i depuració

2.3 Dessalació i reutilització

2.4 Planificació hidrològica i política hidràulica

3. ASSIGNATURA.- GESTIÓ SOSTENIBLE DE LES COSTES

3.1 Marc legal de costes

3.2 Planificació costanera I

3.3 Planificació costanera II

3.4 Anàlisi i avaluació del Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral (PATIVEL) de la Comunitat Valenciana

4. ASSIGNATURA.- GESTIÓ DE RESIDUS EN L'ECONOMIA CIRCULAR

4.1 Introducció a la gestió de residus i les seues directives en la Unió Europea

4.2 Problemàtica general dels residus: cap a una economia circular

4.3 Models de gestió de residus

4.4 Els residus de construcció i demolició

4.5 Eliminació de residus sòlids i contaminació de sòls

5. ASSIGNATURA.- ESPAIS NATURALS PROTEGITS

5.1 Protecció i intervenció en els espais naturals

6. ASSIGNATURA.- AVALUACIÓ D'IMPACTE I LLICÈNCIES AMBIENTALS

6.1 L'avaluació ambiental de plans, programes i projectes

6.2 L'avaluació ambiental estratègica

6.3 Autoritzacions ambientals integrades i llicències ambientals

 

MÒDUL 2.- L'ORDENACIÓ DELS USOS I APROFITAMENT DEL TERRITORI (10 crèdits)

7. ASSIGNATURA.- HISTÒRIA DE L'URBANISME

7.1 Història de l'urbanisme. Models urbans I

7.2 Història de l'urbanisme. Models urbans II

7.3 Evolució urbana en les ciutats de l'Arc Mediterrani Español: factors d'influència

8. ASSIGNATURA.- CIUTAT, ESPAI PÚBLIC I TURISME

8.1 Models econòmics de turisme

8.2 Espai públic

8.3 L'espai turístic de sol i platja

8.4 Vegetació i paisatge urbà modern I

8.5 Vegetació i paisatge urbà modern II

9. ASSIGNATURA.- TÈCNIQUES I FONAMENTS GEOGRÀFICS

9.1 Sistemes d'informació geogràfica. Fonaments i conceptes cartogràfics bàsics per a l'anàlisi espacial

9.2 Tractament, representació espacial i aplicació de la cartografia

9.3 Cartografies temàtiques

10. ASSIGNATURA.- SOSTENIBILITAT TERRITORIAL

10.1 Població i serveis públics urbans

10.2 Control d'inundacions: tècniques de drenatge sostenible

10.3 Protecció del patrimoni cultural

10.4 Protecció jurídica del paisatge

10.5 Camps de golf

11. ASSIGNATURA.- VISITES DE CAMP I

 

MÒDUL 3.- POLÍTIQUES SECTORIALS (10 crèdits)

12. ASSIGNATURA.- LA SOSTENIBILITAT EN LES SMART CITIES

12.1 El marc legal de les smart cities

12.2 Les smart cities

12.3 Gestió de l'aigua en les smart cities. Filosofia i exemples internacionals

12.4 Gestió eficient de xarxes de distribució d'aigua a pressió en l'entorn urbà

13. ASSIGNATURA.- LA GESTIÓ DEL TRANSPORT

13.1 Introducció al sector del transport

13.2 La logística territorial

13.3 Transport i gestió logística urbana

13.4 Ferrocarrils: Alta Velocitat

13.5 Ferrocarrils: TRAM

14. ASSIGNATURA.- L'ENERGIA EN L'ECONOMIA CIRCULAR

14.1 Legislació del sector elèctric

14.2 Legislació en energies renovables

14.3 Energia solar: marc legal

14.4 Energia solar

14.5 Energia eòlica

15. ASSIGNATURA.- L'ORDENACIÓ DELS PORTS

15.1 La relació port-ciutat

15.2 L'ordenació portuària I

15.3 L'ordenació portuària II

16. ASSIGNATURA.- ELS RISCOS NATURALS

16.1 Gestió de riscos naturals I: canvi climàtic i riscos climàtics en l'ordenació del territori

16.2 Gestió de riscos naturals II: inundacions

16.3 Adaptació dels territoris de risc I. L'ús de les aigües pluvials. De risc a recurs

16.4 Adaptació dels territoris de risc II. La implementació de la telelectura com a tecnologia d'adaptació per a fer front al canvi climàtic i a l'escassetat d'aigua

 

MÒDUL 4.- MARQUE JURÍDIC DE L'URBANISME I DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI (10 crèdits)

17. ASSIGNATURA.- FONAMENTS DE L'URBANISME I L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI

17.1 Economia circular i territori

17.2 Introducció a l'ordenació del territori

17.3 Principis generals en planificació urbanística

17.4 L'Estatut de la propietat del sòl

18. ASSIGNATURA.- EL PLANEJAMENT TERRITORIAL I URBANÍSTIC

18.1 Planejament territorial

18.2 Planejament general I

18.3 Planejament general II

18.4 Planificació especial

18.5 Planificació diferida: plans de reforma interior i plans parcials

19. ASSIGNATURA.- LA GESTIÓ DEL PLANEJAMENT: EQUIDISTRIBUCIÓN DE CÀRREGUES I BENEFICIS, I URBANITZACIÓ

19.1 Gestió urbanística

19.2 Mecanismes de gestió I: Juntes de Compensació, Expropiació, el sistema de l'Agent Urbanitzador

19.3 Mecanismes de gestió II: Juntes de Compensació, Expropiació, el sistema de l'Agent Urbanitzador

19.4 Instruments d'equidistribución: aprofitament tipus

19.5 Projectes d'urbanització

20. ASSIGNATURA.- LA DISCIPLINA URBANÍSTICA ENFRONT DELS INCOMPLIMENTS

20.1 Llicències urbanístiques

20.2 Disciplina urbanística

 

MÒDUL 5.- FONAMENTS ECONÒMICS-FINANCERS PER A la GESTIÓ DEL TERRITORI (14 crèdits)

21. ASSIGNATURA.- COMPETITIVITAT URBANA I TERRITORIAL

21.1 Competitivitat urbana i territorial

21.2 El patrimoni industrial

22. ASSIGNATURA.- GOBERNANZA, GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I FISCALITAT

22.1 Fiscalitat urbanística I

22.2 Fiscalitat urbanística II

22.3 Fiscalitat urbanística III

22.4 Fiscalitat ambiental I

22.5 Fiscalitat ambiental II

23. ASSIGNATURA.- ECONOMIA CIRCULAR I COL·LABORATIVA EN L'ERA DIGITAL

23.1 Economia circular i col·laborativa en l'era digital

24. ASSIGNATURA.- POLÍTIQUES PÚBLIQUES I AVALUACIÓ DE PROJECTES

24.1 Polítiques públiques

24.2 Avaluació de projectes I

24.3 Avaluació de projectes II

24.4 Avaluació d'impacte social

25. ASSIGNATURA.- ORDENACIÓ ESTRATÈGICA

25.1 Planificació territorial estratègica

25.2 Planificació estratègica de ciutats

25.3 Casos d'estudi

26. ASSIGNATURA.- VISITES DE CAMP II

27. ASSIGNATURA.- VISITES DE CAMP III

 

MÒDUL 6.- TREBALL FI DE MÀSTER (6 crèdits)

 

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DEL MÀSTER

 • Director: Joaquín Melgarejo Moreno
 • Coordinació acadèmica: Andrés Molina Giménez 
 • Administració: Claudio Sánchez Sánchez i Patricia Fernández Aracil

MÒDUL 2.- L'ORDENACIÓ DELS USOS I APROFITAMENTS DEL TERRITORI

PROFESSORAT

Professors/as de la Universitat d'Alacant:

Professor/a Departament
Gabriel Real Ferrer Estudis Jurídics de l'Estat
María F. Zaragoza Martí Estudis Jurídics de l'Estat
Andrés Molina Giménez Estudis Jurídics de l'Estat
Arturo Trapote Jaume Enginyeria Civil
Daniel Prats Rico Enginyeria Química
Joaquín Melgarejo Moreno Anàlisi Econòmica Aplicada
María Almodóvar Iñesta Estudis Jurídics de l'Estat
Luis Aragonés Pomares Enginyeria Civil
Antonio Jódar Abellán Institut de l'Aigua i de les Ciències Ambientals
Isabel López Úbeda Enginyeria Civil
Lorena Xiva Miralles Enginyeria Civil
Clara García Mayor Edificació i Urbanisme
Ignasi Cervera Arbona Edificació i Urbanisme
Pablo Martí Ciriquián Edificació i Urbanisme
Olga Grao Gil Edificació i Urbanisme
Mª Magdalena Martínez Almira Ciències Histórtico-Jurídiques
Leticia Serrano Estrada Edificació i Urbanisme
Almudena Nolasco Cirugeda Edificació i Urbanisme
Segundo Ríos Ruiz Ciències Ambientals i Recursos Naturals
María Hernández Hernández Anàlisi Geogràfica Regional i Geografia Física
Jesús Quesada Polo Edificació i Urbanisme
Patricia Fernández Aracil Institut de l'Aigua i de les Ciències Ambientals
Teresa Cantó López Estudis Jurídics de l'Estat
Raquel Pérez de l'Hoyo Edificació i Urbanisme
Javier Valdés Abellán Enginyeria Civil
Miguel Ángel Pardo Enginyeria Civil
Manuel Castany Cano Edificació i Urbanisme
Juan Carlos Sánchez Galiano Edificació i Urbanisme
Juan Pedro Ruiz Enginyeria Civil
Ricardo Comendador Jiménez Enginyeria Civil
Mercedes Ortiz García Estudis Jurídics de l'Estat
Jorge Olcina Cantos Anàlisi Geogràfica Regional i Geografia Física
Enrique Moltó Mantero Anàlisi Geogràfica Regional i Geografia Física
Armando Ortuño Padilla Enginyeria Civil
María Flor García Institut de l'Aigua i de les Ciències Ambientals
Ángel Sánchez Sánchez Anàlisi Econòmica Aplicada
Estefanía López Llopis Anàlisi Econòmica Aplicada
Lorenzo Gil Maciá Anàlisi Econòmica Aplicada
Emilio Cencerrado Millán Disciplines Econòmiques i Financeres
Elisabeth Gil García Disciplines Econòmiques i Financeres
Gabino Ponce Herrero Geografia Humana
José Miguel Beltrán Castellanos Estudis Jurídics de l'Estat
María Inmaculada López Ortiz Anàlisi Econòmica Aplicada
Miguel Sáez García Anàlisi Econòmica Aplicada
Antonio Aledo Tur Sociologia I

Professionals:

Professional Entitat
Fermín Crespo Rodríguez

Soci Director de Posicionament Estratègic i Comunicació en ATAMA

Vicente Gozálvez Sempere Enginyer Cap del Centre de Tractament de Residus d'Alacant
Eryka Eugênia Fernandes Augusto Docente en Centro Universitario FEI
Fernando A. Sancho de Valle Director Jurídico HIDRAQUA
Miguel Ángel Benito López Director HIDRAQUA Alicante
Eduardo Gabriel Rodríguez Carmona TAE Ajuntament d'Oriola
Mª Junco Riera Rupérez Sòcia Fundadora d'Enerficaz S.L.
Natividad Barberá Rubio Elecnor
Álvaro Francisco Morote Seguido Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials, Universitat de València
Miguel Ángel Blanes Climent Tècnic Jurídic del Defensor del Poble de la Comunitat Valenciana (Sindic de Greuges)
Rafael Ballester Cecilia Despatx d'Advocats Pérez Segura i Associats
Amparo Melián Navarro Professora del dpto. d'Economia Agroambiental, Ing. Cartogràfica i Expressió Gràfica en l'Enginyeria de la Universitat Miguel Hernández d'Elx
Mª Asunción Torres López Professora de Dret Administratiu de la Universitat de Granada
Estanislao Arana García Professor de Dret Administratiu de la Universitat de Granada
Asensio Navarro Ortega Professor de Dret Administratiu de la Universitat de Granada
Jesús Conde Antequera Professor de Dret Administratiu de la Universitat de Granada
Leonardo J. Sánchez-Mesa Martínez Professor de Dret Administratiu de la Universitat de Granada
Alberto del Villar García Professor d'Economia i Adreça d'empreses de la Universitat d'Alcalá
Ana Melgarejo López Arquitecta en MVRDV (Róterdam)
Rafael Esbarzer García Arquitecte en CocoSchool
Domingo Zarzo Martínez Director Tècnic i de R+D+i de Valoriza Aigua
Rubén Ortuño Padilla Membre d'Assessoria Jurídica Contenciosa Caixabank, Serveis Centrals de Madrid
Íker Jimeno Miranda Col·laborador del Departament d'Enginyeria Civil, UA
David Santacreu Fernández Coordinador de la Doble Xarxa Urbana de Reutilització (Suez Water Spain).

Profesores de UNIVALI:

Alexandre Morais da Rosa
Carla Piffer
Cesar Luiz Pasold
Clovis Demarchi
Denise Schmitt Siqueira Garcia
Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto
Gilson Jacobsen
José Antonio Savaris
José Everton da Silva
Liton Lanes Pilau Sobrinho
Luciene Dal'Ri
Márcio Ricardo Staffen
Marcelo Buzaglo Dantas
Marcos Leite Garcia 
Maria Claudia da Silva Antunes de Souza
Natammy Luana de Aguiar Bonissoni
Orlando Luiz Zanon Junior
Osvaldo Agripino de Castro Junior
Paulo Marcio Cruz
Pedro Manoel Abreu
Rafael Padilha dos Santos
Ricardo Stanziola Vieira
Zenildo Bodnar

Institut Universitari de l'Aigua i les Ciències Ambientals


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Espanya)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: http://twitter.com/UAiuaca

Facebook: http://www.facebook.com/iuaca/

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464