Saltar apartados

Programa de Doctorat en Aigua i Desenvolupament Sostenible

INSTITUT UNIVERSITARI DE L'AIGUA I DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS

Director: Joaquín Melgarejo Moreno

Secretari: Andrés Molina Jimenez

Adreça: Edifici Insituts Universitaris.
Universitat d'Alacant.
Carretera Sant Vicent del Raspeig s/n.
03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant).

Telèfon: 965 90 39 48

E-mail: iuaca@ua.es

 

COMISSIÓ ACADÈMICA

Coordinador: Daniel Prats Rico

Membres: Joaquín Melgarejo Moreno
José Servando Chinchón Yepes
Rafael Font Montesinos

LÍNIES DE RECERCA

- Qualitat de l'aigua.

- Processos hidro-geoquímics i recàrrega d'aqüífers.

- Tractament d'aigües. Processos de membranes.

- Dessalació i reutilització.

- Gestió de residus.

- Materials de construcció.

- Aigua medi ambient i ordenació del territori.

- Història i economia de l'aigua.

- Dret ambiental.

ACTIVITATS TRANSVERSALS OBLIGATÒRIES

ACTIVITATS OBLIGATÒRIES TRANSVERSALS COMUNES.

Consulteu la pàgina web de l'Escola de Doctorat (EDUA) . Més informació

ACTIVITATS OBLIGATÒRIES TRANSVERSALS ESPECÍFIQUES.

Constitueixen les activitats impartides a través de l'Institut de l'Aigua i de les Ciències Ambientals.
Aquestes activitats es descriuen a continuació:

Activitat 1: Eines per a la gestió i la recuperació d'informació (10 hores).
 • Descripció: Activitat de formació transversal amb l'objectiu d'adquirir la capacitat de realitzar i gestionar cerques bibliogràfiques sobre un tema de recerca en diferents bases bibliogràfiques públiques i privades.
 • Procediment d'adaptació: Els estudiants realitzaran un treball de revisió de l'estat de la ciència en el seu tema de recerca mitjançant l'anàlisi dels principals treballs oposats en una cerca bibliogràfica sota la supervisió del Director de Tesi. Aquesta revisió serà incorporada com a tasca realitzada en el Document d'Activitats del Doctorand.
Activitat 2: Finalitats i objectius de la recerca (10 hores).
 • Descripció: Activitat de formació transversal que el seu objectiu és que l'estudiant comprenga les finalitats i objectius de la recerca científica en qualsevol àrea de la recerca. El mètode científic. Classificació de les dispciplinas científiques. Protecció de la propietat industrial i intel·lectual. Estratègies de transferència de tecnologia: art. 83 de la LOU, llicències d'explotació, spin-offs.
 • Procediment d'adaptació: Aquesta activitat s'avaluarà per mitjà de la resolució de casos pràctics.
Activitat 3: Models de comunicació científica (10 hores).
 • Descripció: Activitat de formació transversal que el seu objectiu és que l'estudiant adquirisca els coneixements de les formes de realitzar transferència del coneixement i innovació.
 • Procediment d'adaptació: Els estudiants realitzaran un treball sobre transferència tecnològica relacionat amb el seu tema de tesi doctoral que serà incorporat al Document d'Activitats del Doctorat.
Activitat 4: Tècniques d'iniciativa empresarial (10 hores).
 • Descripció: Activitat de formació transversal que el seu objectiu és introduir els conceptes bàsics del Pla d'empresa com a eina fonamental per a l'anàlisi de viabilitat d'una procés de recerca o creació i la seua posterior transferència tecnològica, social, artística o cultural.
 • Procediment d'adaptació: Els estudiants realitzaran un pla d'empresa com a treball final avaluable de l'activitat.
Activitat 5: Seminaris i tallers de recerca (8 hores).
 • Descripció: Activitat de formació específica consistent en l'assistència a seminaris impartits per investigadors vinculats al programa de doctorat i investigadors convidats de reconegut prestigi. L'objectiu és que, de forma periòdica, un investigador explique en seminaris de dues hores de durada el seu treball de recerca a tots els alumnes del programa de doctorat. La realització d'aquesta activitat estarà condicionada a la disponibilitat tant de les ajudes de mobilitat, com dels investigadors implicats.
 • Procediment d'adaptació: Els alumnes elaboraran un informe sobre cadascun dels seminaris rebuts, els quals s'inclouran en el Document d'Activitats del Doctorand.
Activitat 6: Seminaris de doctorands (15 hores).
 • Descripció: Activitat de formació específica consistent en una jornada per a alumnes inscrits en el programa de doctorat consistent en l'exposició i defensa pública del treball realitzat durant cada anualitat a la resta d'estudiants i professors del programa de doctorat. El nombre d'hores de l'activitat inclou el temps de preparació de l'exposició i l'assistència a la resta de presentacions.
 • Procediment d'adaptació: Els alumnes hauran d'assistir a les presentacions i la seua participació s'inclourà en el Document d'Activitats del Doctorand.
Activitat 7: Tutories (150 hores).
 • Descripció: Activitat de formació específica consistent en la formació que realitza el director de Tesi: aspectes com en el coneixement científic en el context del tema de recerca, el maneig de tecnologies i entorns programari necessaris per a realitzar la recerca, el disseny i anàlisi d'experiments, la discussió i la difusió dels resultats de la recerca. Aquesta activitat també inclou la formació per a l'elaboració de la Tesi Doctoral. El nombre d'hores de l'activitat s'ha estimat considerant una supervisió amb el director/tutor de 2-3 hores cada 15 dies (2,5 de mitjana), estimant 10 mesos anuals, durant tres anys.
 • Procediment d'adaptació: El Director de la Tesi supervisarà la informació inclosa pel doctorand en el Document d'Activitats del Doctorant les accions formatives realitzades en cada període.
Activitat 8: Presentació de comunicacions científiques (15 hores).
 • Descripció: Activitat de formació específica consistent en la formació per a la comunicació científica. L'activitat inclourà en la preparació, enviament del manuscrit, i l'exposició pública o elaboració d'un pòster (en cas d'acceptació) d'un treball relacionat amb el tema de Tesi en congressos, conferències, reunions de treball ( workshops) o tallers doctorals, nacionals o internacionals.
 • Procediment d'adaptació: Acceptació de la comunicació. Certificat d'assistència a l'esdeveniment de comunicació científica i referència bibliogràfica de les actes de l'esdeveniment en el Document d'Activitats del Doctorat.
Activitat 9: Estades en universitats i centres de recerca superior (160 hores).
 • Descripció: Activitat de formació específica consistent en l'estada mínima d'un mes, amb possibilitat de fraccionar-se temporalment, a una universitat o centre de recerca superior diferent a aquell en el qual es troba matriculat, per a la realització de tasques de recerca relacionada amb el seu tema de tesi. La realització d'aquesta activitat estarà condicionada a la disponibilitat de les ajudes de mobilitat corresponents, podent ser, si escau, autofinançada pels alumnes implicats.
 • Procediment d'adaptació: Certificat acreditatiu de l'estada expedit per la unitat responsable de l'estada en la Universitat o Centre de Recerca.
Activitat 10: Preparació d'un article científic (30 hores).
 • Descripció: Els estudiants prepararan un treball, preferentment en anglès, amb el format convencional d'una publicació científica, en el qual presentaran i analitzaran alguns dels resultats de la seua recerca, extraient les conclusions procedents. Una vegada supervisat pel director de tesi, aquest treball serà enviat per a la seua publicació en una revista científica.
 • Procediment d'adaptació: El treball supervisat pel Director de Tesi s'incorporarà com a tasca realitzada en el Document d'Activitats del Doctorand.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Procés de preinscripció i matrícula per al període extraordinari. Més informació.

 • Criteris d'admissió i documentació sol·licitada per la comissió acadèmica del programa:

Els criteris establits per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat es basen en el mèrit i capacitat dels sol·licitants i són els següents:

a) Expedient acadèmic d'accés al programa de doctorat.

b) Grau d'afinitat de la formació prèvia de l'alumne amb el perfil del programa. Es valoraran especialment els estudis del màster universitari oficial en Gestió Sostenible i Tecnologies de l'Aigua que promou i imparteix el IUACA i uns altres afins. En els casos en què els estudiants no hagueren cursat el màster del IUACA, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat dictaminarà sobre el grau de relació amb el mateix.

c) Coneixement d'anglès, idioma d'ús habitual en la comunitat científica relacionada amb el present programa de doctorat.

d) Entrevista personal amb el sol·licitant.

i) Cartes d'aval o presentació del sol·licitant per part de professors d'Universitat o d'altres Institucions de recerca, que tinguen coneixement directe de la capacitat i competència de l'aspirant.

 

Per a facilitar la valoració de la sol·licitud d'admissió s'haurà d'aportar la següent documentació:

a) Requisits de l'Escola de Doctorat (EDUA). Més informació.

b) Documentació complementària per a aquest programa:

- Currículum vitae.

- Expedient acadèmic

- Documentació acreditativa d'idioma estranger: anglès.

- Carta d'aval o presentació del sol·licitant per part de professors d'Universitat o d'altres Institucions de recerca.

- Esborrany del projecte de tesi ratificat per un professor del programa.

 

Institut Universitari de l'Aigua i les Ciències Ambientals


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: http://twitter.com/UAiuaca

Facebook: http://www.facebook.com/iuaca/

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464